Facebook
21 września 2019 00:57
Imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Co słychać w wodzie i w powietrzu
Redaktor: Ewa Żarnowska    26.11.2015. Drukuj Powiadom Znajomego
Głównym tematem listopadowej XII sesji Rady Powiatu Gorlickiego były sprawy związane z naszym środowiskiem. Wnikliwej analizie poddano przede wszystkim wyniki badań wody i powietrza prowadzone w powiecie gorlickim. Posiedzenie prowadził przewodniczący Rady Marek Bugno wraz z wiceprzewodniczącymi Romanem Dziubiną i Janem Przybylskim.
    Na początku Rada wysłuchała informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Ewy Gondek o stanie  środowiska w powiecie gorlickim, a szczególnie o stanie wód powierzchniowych, jakości powietrza atmosferycznego oraz pomiarach hałasu i poziomu pól elektromagnetycznych.
    Obszar powiatu gorlickiego obejmuje zlewnię rzeki Ropy z jej dopływami oraz część zlewni rzeki Białej Tarnowskiej. Badania charakteryzujące wody powierzchniowe w latach 2010-2014 były prowadzone w 7 punktach pomiarowo-kontrolnych, charakteryzujących 5 jednolitych części wód powierzchniowych (jcwp). tj. rzeka Ropa do zbiornika Klimkówka, rzeka Sękówka, potok Libuszanka, rzeka Ropa od zbiornika Klimkówka oraz zbiornik Klimkówka.
Pod wzg. elementów biologicznych dla 5 klas jakości wód stwierdzono I klasę jakości dla 2 jcwp, II klasę jakości dla 1 jcwp, III kase dla 2 jcwp. Co ważne nie stwierdzono IV i V klasy jakości.
Pod względem elementów fizykochemicznych I klasę jakości stwierdzono w 4 spośród 5 badanych jcwp, a w jcwp Libuszanka stan został określony jako dobry.
Stwierdzono również bardzo dobry stan ekologiczny na rzece Sękówce, dobry potencjał ekologiczny dla 2 jcwp i umiarkowany na rzece Libuszance i Ropie w Bieczu.
Pod wzg. przydatności wód do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia badano w dwóch punktach pomiarowo-kontrolnych: rz. Ropa – Wysowa Zdrój i rz. Ropa – Szymbark. Stwierdzono, że spełniają one wymagania dla obszarów chronionych.
Natomiast ocena jakości wód powierzchniowych pod wzg. bytowania ryb wykazała zły stan na potoku Libuszanka. Tam też i na Ropie w Bieczu występują zjawiska eutrofizacji, czyli zanieczyszczenia wody ze źródeł rolniczych (spływy powierzchniowe, nawożenie) oraz ze źródeł komunalnych (punktowe zrzuty ścieków). „Wzbogacenie” wody biogenami, w szczególności związkami azotu i fosforu, powodują przyśpieszony wzrost  glonów oraz wyższych form życia roślinnego, co powoduje zakłócenie biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenia jakości tych wód.
    Na terenie powiatu gorlickiego największy wpływ na jakość powietrza atmosferycznego ma emisja pochodzenia antropogenicznego, czyli związana z działalnością człowieka. Źródłami zanieczyszczenia w największym stopniu są indywidualne paleniska domowe, czyli tzw. niska emisja, a następnie transport drogowy i zakłady przemysłowe.    
Stacja monitoringu powietrza pozwalająca badać stan jego zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia ludzi usytuowana jest w Gorlicach przy ul. Krasińskiego. Pocieszający jest fakt, że wartości średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego PM10 wyniosło 30,0 ug/m3, co stanowi 75% wartości dopuszczalnej. Stężenie to obniżyło się w porównaniu do poprzedniego roku o 0,8 ug/m3.
Jednakże w 2014 r. wartości średniodobowe (50 ug/m3) zostały przekroczone dla 37 dni. Na stanowisku pomiarowym w Gorlicach nie stwierdzono w ubiegłym roku poziomu alarmowego (300 ug/m3).
    Badania poziomu pól magnetycznych prowadzone były w Gorlicach i Uściu Gorlickim i nie wykazały wystąpienia przekroczenia dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej Ep, jednakże zaobserwowano następujący od 2011 roku wzrost poziomów pól elektromagnetycznych w tych punktach pomiarowych.

    Rada Powiatu ponadto zapoznała się z informacją naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Marii Puścizna-Syc n/t realizacji zadań statutowych z zakresu: prawo wodne, ustawa o lasach, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, ustawa o rybactwie śródlądowym, ustawa o planowaniu przestrzennym, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Rada uchwaliła Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2014.

Podjęła również uchwały w sprawach:
- przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2016 r.                                             
- trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,                      
- zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r.   
- zaciągnięcia zobowiazania przekraczajacego 2015 rok na budowę północnego obejścia Gorlic, w zwiazku z dodatkowymi pracami  przy tej inwestycji  
- rozpatrzenia skarg na działania Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Św. Jadwigi Królowej w Bieczu.    


  Radni zgłaszali także interpelacje i wnioski, które wraz z odpowiedziami dostępne będą w BIP tutaj

1.
tn_img_4347.jpg
2.
tn_img_4348.jpg
3.
tn_img_4349.jpg
4.
tn_img_4350.jpg
5.
tn_img_4351.jpg
6.
tn_img_4352.jpg
7.
tn_img_4353.jpg
8.
tn_img_4355.jpg
9.
tn_img_4356.jpg
10.
tn_img_4357.jpg
11.
tn_img_4358.jpg
12.
tn_img_4359.jpg
13.
tn_img_4360.jpg
14.
tn_img_4361.jpg
15.
tn_img_4362.jpg
16.
tn_img_4364.jpg
17.
tn_img_4365.jpg
18.
tn_img_4366.jpg
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl