• 18 kwietnia 2024
  • Imieniny:  Boguslawy, Apoloniusza

Początkiem 2024 roku wnioski o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 na aż dziewięć typów projektów mogą składać organizacje pozarządowe. Na wsparcie z regionalnej puli funduszy unijnych mogą liczyć także działania dotyczące pomocy rodzinom, rozwoju pieczy zastępczej, żłobków. Zarezerwowano także środki na powiatową infrastrukturę drogową.

19 mln zł dla NGO

Walka z bezrobociem, ubóstwem i wykluczeniem, wspieranie osób poszukujących pracy, ubogich, zmarginalizowanych oraz obywateli państw trzecich. O dofinansowanie działań m.in. w tych obszarach mogą ubiegać się podmioty społeczeństwa obywatelskiego.

Poprzez szkolenia, rozwój umiejętności zespołu oraz budowanie wiedzy organizacje pozarządowe (NGO) będą wpływać na podnoszenie jakości oferowanych usług. Umożliwi im to utrzymanie stabilności finansowej oraz zapewni ciągłość działania. W efekcie pozwoli dotrzeć do szerszego grona Małopolan w potrzebie.

Liczy się rodzina

W styczniu o unijną pomoc (w puli konkursów jest prawie 35 mln zł) ubiegać będą mogli się także beneficjenci projektów mających na celu zwiększenie dostępności usług społecznych w regionie. Mowa przede wszystkim o działaniach w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą.

Dofinansowanie uzyskać będą mogły także zadania mające na celu tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Równowaga to podstawa

Wspieranie rozwiązań na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym to istotny warunek dla zwiększania poziomu zatrudnienia w regionie. Umożliwić ma to zwiększenie dostępności małopolskich żłobków i klubów dziecięcych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością. W rezultacie rodzice i opiekuni prawni tych dzieci będą w stanie wejść lub powrócić na rynek pracy lub utrzymać zatrudnienie. Dla tego typu projektów zarezerwowano blisko 4 mln zł.

Efektywny i bezpieczny transport

Kwotę ponad 71 mln zł przeznaczono na inwestycje dotyczące m.in. budowy lub przebudowy dróg powiatowych, także obiektów inżynieryjnych w ich ciągu (ścieżek rowerowych i chodników). Inwestycje te mają na celu zapewnić połączenie z Transeuropejską siecią transportową (TEN-T) lub terenami inwestycyjnymi, centrami logistycznymi czy przejściami granicznymi. W ramach tego naboru dofinansowane mogą być także budowy obwodnic miast lub centrów miejscowości.

Na dofinansowanie mogą liczyć również przedsięwzięcia dotyczące podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, np. przebudowa przejść dla pieszych, skrzyżowań, budowa lewoskrętów, zatok autobusowych czy obiektów przeznaczonych do nauki dzieci i młodzieży przepisów ruchu drogowego.

Zbliżające się nabory:

Działanie 6.27 Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+

Typ A: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia zatrudnienia w regionie

    Beneficjent: organizacje społeczeństwa obywatelskiego, partnerzy społeczni
    Budżet naboru: 4,56 mln zł
    Termin naboru: od 17.01.24 do 05.03.24

Typ B: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla  równości szans kobiet i mężczyzn

    Beneficjent: organizacje społeczeństwa obywatelskiego, partnerzy społeczni
    Budżet naboru: 1,98 mln zł
    Termin naboru: od 17.01.24 do 05.03.24

Typ C: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla  wsparcia edukacji dzieci i młodzieży

    Beneficjent: organizacje społeczeństwa obywatelskiego, partnerzy społeczni
    Budżet naboru: 2,53 mln zł
    Termin naboru: od 17.01.24 do 05.03.24

Typ D: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla  wsparcia edukacji osób dorosłych

    Beneficjent: organizacje społeczeństwa obywatelskiego, partnerzy społeczni
    Budżet naboru: 2,53 mln zł
    Termin naboru: od 17.01.24 do 05.03.24

Typ E: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla  wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

    Beneficjent: organizacje społeczeństwa obywatelskiego, partnerzy społeczni
    Budżet naboru: 5,07 mln zł
    Termin naboru: od 17.01.24 do 05.03.24

Typ F: budowanie potencjału partnerów/organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla  wsparcia obywateli państw trzecich

    Beneficjent: organizacje społeczeństwa obywatelskiego, partnerzy społeczni
    Budżet naboru: 2,53 mln zł
    Termin naboru: od 17.01.24 do 05.03.24

Działanie 6.5 Wsparcie na rzecz równouprawnienia oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym

    Beneficjent: Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje wspierające biznes, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
    Budżet naboru: 3,92 mln zł
    Termin naboru: od 17.01.24 do 27.02.24

Działanie 4.03 Drogi powiatowe

    Typ A: Drogi powiatowe (jako element projektu możliwe również nowoczesne techniki zarządzania ruchem i elementy z zakresu bezpieczeństwa na drogach)
    Beneficjent: Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, Policja, straż pożarna i służby ratownicze, Zarządcy dróg publicznych
    Budżet naboru: 62,65 mln zł
    Termin naboru: od 25.01.24 do 29.03.24

Działanie 4.03 Drogi powiatowe

    Typ B: Bezpieczeństwo na drogach, w tym budowa obiektów przeznaczonych do nauki dzieci i młodzieży przepisów ruchu drogowego
    Beneficjent: Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, Policja, straż pożarna i służby ratownicze, Zarządcy dróg publicznych
    Budżet naboru: 8,56 mln zł
    Termin naboru: od 25.01.24 do 29.03.24

Działanie 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie

    Typ A: usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających piecze zastępczą,
    Typ: B: tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
    Beneficjent: Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje wspierające biznes, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne
    Budżet naboru: 34,90 mln zł
    Termin naboru: od 29.01.24 do 20.03.24

Trwające nabory:

    Działanie 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0.

    Beneficjent: Przedsiębiorstwa
    Budżet naboru: 67,13 mln zł
    Termin naboru: od 29.12.23 do 04.04.24

    Działanie 1.7 Cyfrowe rozwiązania dla geodezji, projekty typu A i typu B

    Beneficjent: administracja publiczna, jednostki samorządu terytorialnego
    Budżet naboru: 97,72 mln zł
    Termin naboru: od 30.11.23 do 05.02.2024

    Działanie 2.12 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej

    Typ projektu B: Zwiększenie efektywności systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody
    Beneficjent: administracja publiczna, partnerstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne
    Budżet naboru: 17,77 mln zł
    Termin naboru: od 23.11.23 do 30.01.24

    Działanie 2.12 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej

    Typ projektu A: Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczanie ścieków komunalnych, w tym budowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozwój systemów wodociągowych
    Beneficjent: administracja publiczna, partnerstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne
    Budżet naboru: 75,55 mln zł
    Termin naboru: od 23.11.23 do 30.01.24

    Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza,

    Typ projektu A: Zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/ międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska
    Beneficjent: administracja publiczna, jednostki samorządu terytorialnego
    Budżet naboru: 24 mln zł
    Termin naboru: od 23.11.23 do 16.02.24

    Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza,

    Typ projektu B: Funkcjonowanie ekodoradców w gminach
    Beneficjent: administracja publiczna, jednostki samorządu terytorialnego
    Budżet naboru: 89,98 mln zł
    Termin naboru: od 28.06.23 do 29.02.24

    Działanie 5.4 Infrastruktura szkoleniowa

    Typ projektu A: Wsparcie infrastruktury typu fablab
    Beneficjent: administracja publiczna, instytucje nauki i edukacji, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerstwa, służby publiczne
    Budżet naboru: 39,99 mln zł
    Termin naboru: od 06.12.23 do 31.01.2024

    Działanie 6.10 Wsparcie kształcenia ogólnego

    Typ projektu A: Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne
    Beneficjent: administracja publiczna, instytucje nauki i edukacji, instytucje wspierające biznes, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, przedsiębiorstwa.
    Budżet naboru: 45,30 mln zł
    Termin naboru: od 31.10.23 do 07.02.24

    Działanie 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego

    Typ projektu A: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego
    Beneficjent: przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes,  instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni
    Budżet naboru: 48,35 mln zł
    Termin naboru: od 26.11.23 do 31.01.2024

Po więcej informacji na temat zakończonych, trwających oraz przyszłych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 zapraszamy na stronę internetową: fundusze.malopolska.pl/nabory.

Źródło UMWM

 

POWIAT GORLICKI TO:

110000 MIESZKAŃCÓW
996 KM2 POWIERZCHNI
37 PROJEKTÓW EU
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E