• 02 marca 2024
  • Imieniny:  Heleny, Halszki, Pawla

Starosta Gorlicki informuje, że  w ramach uruchomionej Tarczy Antykryzysowej COVID-19, Powiatowy Urząd Pracy uruchomił nabór wniosków na pomoc finansową dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

1. Jednorazowe pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
Wsparcie przysługuje na okres do 3 miesięcy, a jego wartość uzależniona jest od wartości spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego).

Termin składania wniosków od dnia 17.04.2020 r. do dnia 30.04.2020 r.

Urząd przeznaczył na ten cel środki Funduszu Pracy w kwocie 550 tys. zł z limitu algorytmicznego przyznanego powiatowi gorlickiemu na rok 2020. W celu zapewnienia bieżącego finansowania zadania Urząd wystąpił o dodatkowe środki z rezerwy w wysokości 1 mln zł.

2. Na pozostałe formy wsparcia:

  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

nabory wniosków Urząd ogłosi w tym tygodniu. Możliwe będzie składanie wniosków zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej.

 

Nabory wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach.

POWIAT GORLICKI TO:

110000 MIESZKAŃCÓW
996 KM2 POWIERZCHNI
37 PROJEKTÓW EU
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E