• 26 września 2023
  • Imieniny:  Wawrzynca, Kosmy, Damiana

Województwo Małopolskie ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Zasmakuj w Małopolsce” w roku 2023. Konkurs ma na celu podtrzymanie, identyfikację i kultywowanie dziedzictwa kulinarnego Małopolski.

Województwo Małopolskie mając na celu podtrzymanie, identyfikację i kultywowanie dziedzictwa kulinarnego Małopolski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Zasmakuj w Małopolsce” w roku 2023, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach Konkursu zlecane będą zadania polegające na:
👉 Organizacji przedsięwzięć mających na celu identyfikację i promowanie dziedzictwa kulinarnego Małopolski, w tym w szczególności produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych.

👉 Realizacji wydarzeń o tematyce kulinarnej mających na celu ożywienie i wzmocnienie więzi społecznych na obszarach wiejskich i budowanie tożsamości lokalnej.

👉 Realizacji inicjatyw, których celem jest pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych i aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich.

W ramach oczekiwanych rezultatów zadania przewiduje się:
👉 Organizację, co najmniej jednego wydarzenia promującego dziedzictwo kulinarne Małopolski oraz produkty regionalne, tradycyjne i lokalne (np. szkolenia, warsztaty, konkursy, spotkania, pokazy kulinarne, degustacje).

👉 Zakup, co najmniej jednego akcesorium AGD/urządzenia kuchennego/zestawu naczyń kuchennych niezbędnego do realizacji wydarzenia promującego dziedzictwo kulinarne, o którym mowa w pkt 1, z przeznaczeniem do wyposażenia organizacji pozarządowej odpowiedzialnej za realizację projektu.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach Konkursu w 2023 roku środki finansowe do kwoty ogółem 1 mln zł.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym finansowym na poziomie co najmniej 5% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania. Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 95% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania oraz nie może przekraczać kwoty 20 tys. zł.

Uprawnione organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty mogą składać oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Zasmakuj w Małopolsce” w roku 2023 do 14 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

POWIAT GORLICKI TO:

110000 MIESZKAŃCÓW
996 KM2 POWIERZCHNI
37 PROJEKTÓW EU
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E