• 04 grudnia 2023
  • Imieniny:  Barbary, Krystiana, Jana

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach zaprasza podmioty prowadzące domy pomocy społecznej o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, 66 i 1079), zwane dalej "podmiotami prowadzącymi DPS" oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447), zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi WRiPZ" do ubiegania się o otrzymanie zwrotu kosztów zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy w domu pomocy społecznej albo w jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Mając na względzie ograniczoną dostępność środków finansowych na aktywizację oraz zasadność i racjonalność ich wydatkowania miesięczna wysokość refundacji będzie wynosić do 2 800 zł (część wynagrodzenia) + 480,48 zł (ZUS 17,16%) tj. łącznie 3 280,48 zł na każdą skierowaną i zatrudnioną osobę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, tj. 94% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę z maksymalnym okresem refundacji do 12 miesięcy.

Preferowane będą wnioski złożone przez podmioty prowadzące DPS oraz jednostki organizacyjne WRiPZ, którzy:

  • deklarują zatrudnienie osoby bezrobotnej na łączny okres co najmniej 15 miesięcy (w przypadku niewywiązywania się pracodawcy z zadeklarowanego dalszego zatrudnienia urząd może nie podjąć współpracy z pracodawcą w zakresie organizowania u niego subsydiowanych miejsc pracy przez okres kolejnych 12 miesięcy),
  • wywiązały się z zawartych z urzędem umów oraz deklarowanego dalszego zatrudnienia w przypadku gdy stało się to wymagalne w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  • tworzą miejsca pracy na terenie powiatu gorlickiego, a urząd dysponuje dostateczną  liczbą osób spełniających określone przez pracodawcę wymagania (ze względu na możliwość skierowania osób w przypadku wymiany pracownika).

Realizacja instrumentu następuje na wniosek podmiotu prowadzącego DPS albo jednostki organizacyjnej WRiPZ złożony do Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku z podmiotem prowadzącym DPS albo jednostką organizacyjną WRiPZ zawierana jest umowa. Podmiot prowadzący DPS albo jednostka organizacyjna WRiPZ są obowiązane do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy przez okres wynikający z umowy, a w przypadku ich rezygnacji z pracy, zatrudnienia kolejnej skierowanej osoby pod rygorem zwrotu refundacji.

Podmiot prowadzący DPS albo jednostka organizacyjna WRiPZ ubiegający się o zwrot kosztów:

  • nie może wystąpić z wnioskiem o zwrot kosztów, na pracownika, który w okresie ostatnich 6 miesięcy był zatrudniony w tym domu pomocy społecznej albo w tej jednostce organizacyjnej WRiPZ,
  • w dniu złożenia wniosku nie może zalegać z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych danin publicznych.

Termin składania wniosków: od dnia ogłoszenia do wyczerpania limitu miejsc.

Kompletne i prawidłowo sporządzone wnioski należy nadsyłać na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach, ul. Michalusa 18 za pomocą operatora pocztowego (decyduje data wpływu) lub składać na dzienniku podawczym urzędu (parter) w dniach roboczych w godzinach od 7:30 do 15:30. W przypadku wyczerpywania się limitu miejsc urząd zastrzega możliwość przyznania wsparcia z uwzględnieniem kolejności złożonych wniosków.

Druk wniosku oraz niezbędne załączniki są dostępne w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej gorlice.praca.gov.pl w części „Dla pracodawców i przedsiębiorców" w zakładce „Dokumenty do pobrania".

Więcej informacji o formie wsparcia dostępnych jest po kliknięciu w link: zwrot kosztów zatrudnienia. Szczegółowe informacje można uzyskać także osobiście w siedzibie PUP w Gorlicach, ul. Michalusa 18, III piętro, pokój nr 17 lub dzwoniąc pod nr tel. (18) 353-63-07,  (18) 353-55-20 wew. 271. Urząd jest czynny od pn. do pt. w godzinach od 7:30 do 15:30, strony przyjmowane są w godzinach od 7:30 do 14:30.

POWIAT GORLICKI TO:

110000 MIESZKAŃCÓW
996 KM2 POWIERZCHNI
37 PROJEKTÓW EU
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E