• 26 września 2023
  • Imieniny:  Wawrzynca, Kosmy, Damiana

ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO
OGŁASZA KONKURSY
NA KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW:

1. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku,
38-311 Szymbark 250;
2. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance,
38-303 Kobylanka 162;

Organ prowadzący publiczną placówkę:
Powiat Gorlicki, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice

Nazwa i adres publicznej placówki, której dotyczy konkurs:

1.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szymbarku, 38-311 Szymbark 250;
2.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance,
38-303 Kobylanka 162;

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, 3, 6, 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1449).
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :
1.Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju
publicznej placówki;
Jeśli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki
w formie multimedialnej zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentację, oprócz
pisemnej koncepcji również prezentację multimedialną. Prezentacja multimedialna winna być zbieżna z koncepcją złożoną
na piśmie. 
2.Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej
nauczycielem;
3.Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4.Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie
wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ust. 2 : świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych
dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
5.Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie
wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego
stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu
zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6. W przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października
1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 672), lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
7.Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8.Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9.Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10.Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 289
ze zm.);
11. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści
tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) - w przypadku kandydata na dyrektora
publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
12.Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego (wraz z uzasadnieniem) - w przypadku nauczyciela;
13.Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku
zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14.W przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie
ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574
ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.);
15. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

III. Oferty należy składać:

1. W zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (w tym adresem poczty e –mail i numerem telefonu) oraz informacją czy koncepcja została sporządzona również w formie multimedialnej oraz dopiskiem „Konkurs – podać nazwę i adres placówki której dotyczy konkurs”.
2. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

w terminie do dnia 28 lipca 2022 r.


w godzinach pracy urzędu na adres :
Starostwo Powiatowe w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. Biecka 3 – Biuro Podawcze, pok. nr 1
lub jeżeli oferta składana jest w postaci elektronicznej na:
elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego w Gorlicach na platformie ePUAP

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Gorlickiego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą pisemną.


Gorlice, dnia 07.07.2022 r.

wz. STAROSTY
Stanisław Kaszyk
WICESTAROSTA

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych kandydatów na dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679 dalej zwanego RODO, informuję, że :

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Gorlicki, mający siedzibę przy ul. Bieckiej 3, 38-300 Gorlice, tel. + 48 18 354 87 01, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, a w razie jego nieobecności z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 533 369 636.
Kontakt do Zastępcy Inspektora Danych:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. + 0 48 18 354 87 85.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wyłonienia w drodze konkursu kandydata na dyrektora szkoły lub placówki oświatowej - przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679, który wynika z art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, członkowie komisji konkursowej, operator pocztowy oraz podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Posiadają Państwo następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do treści swoich danych,
2) prawo ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych,
3) prawo do ograniczenia przetwarzania.
6. W sytuacji, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Wam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy wymaga tego przepis prawa, a odmowa ich podania uniemożliwi Państwu udział w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki.
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a po tym okresie będą przechowywane przez okres 5 lat.
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

 

POWIAT GORLICKI TO:

110000 MIESZKAŃCÓW
996 KM2 POWIERZCHNI
37 PROJEKTÓW EU
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E