• 03 lipca 2022
  • Imieniny:  Jacka, Anatola, Tomasza

23 czerwca odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu Gorlickiego. Głównym punktem obrad było udzielenie wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Gorlickiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 r.

Po otwarciu posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego Witolda Kochana, przyjęty został protokół z XXXVII sesji.

Głosowanie nad wotum zaufania poprzedzone zostało dyskusją nad Raportem o stanie Powiatu za rok 2021, który obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu za rok ubiegły, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu. Sprawozdanie przedstawiła Starosta Gorlicki Maria Gubała.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gorlickiego wotum zaufania. Uchwała została podjęta 14 głosami „za”, 6 głosami „wstrzymującymi się” i 1 głosem „przeciw”.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gorlickiego przedstawiła starosta Maria Gubała.

Rada zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021, którą przedstawił wicestarosta Stanisław Kaszyk.  Sprawozdanie finansowe Powiatu Gorlickiego przedłożone zostało przez Skarbnik Powiatu Agnieszkę Szkaradek.

Budżet Powiatu Gorlickiego za rok 2021 – prezentacja dostępna TUTAJ

Rada zapoznała się także z informacją o stanie Mienia Powiatu Gorlickiego wraz z informacją o pozyskiwanych dochodach. Mienie stanowiące własność Powiatu Gorlickiego obejmuje majątek będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych Powiatu: 23 jednostek powiatowych (Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Drogowy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych, 9 zespołów szkół ponadpodstawowych, Centrum Kształcenia Zawodowego, 2 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Młodzieżowy Dom Kultury, Centrum Opieki nad Dzieckiem „RAZEM” i 3 Domów Pomocy Społecznej) oraz 2 powiatowych osób prawnych (SP ZOZ – Szpital Specjalistyczny im. H.Klimontowicza i SP ZOZ – Centrum terapii Uzależnień). Nieruchomości stanowią 89,1% ogólnej wartości mienia Powiatu, ponad 82,5% mienia nieruchomego to drogi, obiekty drogowe i mienie związane z ich zarządzaniem. Mienie ruchome stanowi 10,9% ogólnej wartości składników majątkowych.

Rada wysłuchała stanowiska i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Gorlickiego za rok ubiegły oraz z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.

Kolejnym punktem obrad sesji było głosowanie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2021. W wyniku głosowania Rada udzieliła absolutorium Zarządowi 14 głosami „za” i 7 „wstrzymującymi się”.

Po uzyskaniu absolutorium, które oznacza stwierdzenie prawidłowości wykonania budżetu Powiatu w 2021 r., Maria Gubała Starosta Gorlicki, podziękowała Radzie Powiatu, Skarbnikowi i Sekretarzowi Powiatu, Dyrektorom Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych oraz wszystkim pracownikom za rzetelną pracę i współdziałanie.  

W dalszej części sesji Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach:
•    oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach
•    oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach
•    zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2022 r.
•    przyjęcia zwrotu nieruchomości
•    wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
•    sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Gorlicach

Złożone interpelacje i zapytania radnych oraz relacja z XXXVIII sesji dostępne będą w BIP.

More Joomla Extensions

POWIAT GORLICKI TO:

110000 MIESZKAŃCÓW
996 KM2 POWIERZCHNI
37 PROJEKTÓW EU
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E