• 28 września 2021
  • Imieniny:  Waclawa, Tymona, Marka

Zarząd Powiatu Gorlickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych polegającego na świadczeniu usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie  specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Zadanie ma być realizowane zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa oraz programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 i finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Oferty należy składać w terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia tj. w nieprzekraczalnym terminie do 5.07.2021 r. do godziny 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, 38-300 Gorlice ul. Biecka 3, pok. Nr 1 - Dziennik Podawczy (liczy się data wpływu), w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: „Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu usług opieki wytchnieniowej”.

WYJAŚNIENIE
Nawiązując  do pytań ze strony oferentów, odnoszących się do otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu świadczenia usług opieki wytchnieniowej - informujemy, że zgodnie z wytycznymi Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 Starosta pokrywa koszty obsługi programu w wysokości 834 zł. Stąd też na zlecenie organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie usług opieki wytchnieniowej przeznaczone  są  środki w wysokości 41.700 zł.   

Więcej informacji w BIP.

POWIAT GORLICKI TO:

110000 MIESZKAŃCÓW
996 KM2 POWIERZCHNI
37 PROJEKTÓW EU
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E